More than sensors+automation
Zoeken

Algemene verkoopsvoorwaarden JUMO Automation PGmbH

1. Preambule

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met inachtneming van de wijzigingen die beide partijen er zouden kunnen aan aanbrengen, door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst

2. Aanbiedingen

De prijzen zijn vastgesteld op basis van de kosten op de dag van het aanbod en zijn geldig gedurende drie maanden vanaf de datum van verzending. Als de bestelling niet direct volgt en er in de tussentijd een verhoging van de kosten zou hebben plaatsgevonden, behoudt de verkoper zich het recht voor om nieuwe prijzen te geven in verhouding tot die kostenstijging.
Prijsaanpassingsformule: (Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de regeling herziening van de prijzen):


P = P0 (a * M/M0 + b * S/S0 + c)

Waarbij:
P    =    Facturatieprijs
P0    =    de oorspronkelijke prijs op de datum van ……………
M0    =    Waarde …………… (dit materiaal moet bepaald worden) met ingang van …………… vermeld in …………… (publicatie), of …………… Euro
M    =    Waarde van hetzelfde materiaal op datum van …………… (de datum die overeenkomt met de levering of facturering)
S0    =    referentie-uurloon plus sociale bijdragen van de metaal industrie (te bepalen: nationaal of regionaal gemiddelde) zoals erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door AGORIA op datum van …………… of …………… Euro
S    =    hetzelfde salaris op …………… (datum)
        (Periode van uitvoering van de bestelling of factuurdatum)
a - b – c    worden vervangen door de waarden van de coëfficiënten (zie artikel 57 van de wet van 30 maart 1976)

3. Prijzen

De prijzen zijn netto prijzen, exclusief belastingen, vervoer en verpakken, en worden uitgedrukt in EURO. Elke bestelling van minder dan 125 EURO zal worden verhoogd met 40 EURO administratiekosten.

4. Betaling

4.1.   

Tenzij anders is overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand na de factuurdatum.


4.2.   

In geval van te late betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om 12% rente in rekening te brengen. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen worden verhoogd met een vast en onherleidbaar schadebeding van 15% met een minimum van 90 EURO. In het geval dat schulden met betrekking tot de goederen wegens niet-betaling op de vervaldatum zouden worden overgedragen of indien juridische stappen nodig zijn, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

5. Bestellingen

Orders, en mondelinge afspraken daarover moeten schriftelijk worden bevestigd. Alleen de orderbevestiging zal tellen, tenzij de voorwaarden van de klant door de verkoper schriftelijk werden aanvaard.


Leveringen op afroep, zullen alleen worden aanvaard wanneer de termijnen voor levering van de goederen vooraf of in onderling akkoord zijn vastgesteld. Indien de goederen niet binnen de afgesproken termijn zouden worden afgehaald, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelde apparaten zonder waarschuwing te leveren of hem hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van zijn leveringsverplichting te ontdoen en in voorkomend geval, schadevergoeding te eisen.

6. Levertijd

De levertermijn gaat in op de datum van de orderbevestiging of vanaf het ogenbik dat alle documenten door de koper in orde werden gebracht en eventuele vragen werden verduidelijkt. De levertermijn is vastgesteld op basis van een regelmatige productie, zodat hij zoveel mogelijk kan worden nagekomen. Deelleveringen zijn niet toegestaan, behalve bij onderlinge overeenstemming. Levertermijnen en uitvoeringstermijnen zijn enkel bij benadering vermeld en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, interesten of boete of tot weigering door de koper de levering te aanvaarden.

7. Transport

De goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs als ze franco worden verzonden. Daarom behoort het aan de koper om de staat van de levering en de geleverde hoeveelheid te controleren en de verkoper zo snel mogelijk te verwittigen in geval van betwisting.

8. Verpakking

De kosten van verpakking en vervoer wordt in rekening gebracht en de verpakking zal niet worden teruggenomen, tenzij anders vermeld, zoals kabelhaspels die zullen worden gewaarborgd.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.
De koper verbindt er zich toe de goederen niet aan derden te verkopen of af te staan, zolang de goederen eigendom van de verkoper blijven.

10. Garantie

De verkoper verleent op al zijn apparaten een garantie van een jaar vanaf de datum van levering.


10.1.   

De verkoper verbindt zich ertoe, door vervanging of reparatie van het product, aan elk verborgen gebrek te verhelpen waarvan naar behoren is bewezen dat de verkochte producten er door aangetast zijn en dat niet het gevolg is van overmacht of een foutieve ingreep door de koper of derden.
Deze garantie is beperkt tot gebreken die aan de verkoper binnen een jaar na het ter beschikking stellen van de goederen zijn ter kennis gebracht in de werkhuizen van de verkoper.
De koper is vrij te voorzien in veiligheidscontroleurs of aanvullende switches, afhankelijk van de waarde van de installatie.


10.2.   

De verkoper heeft geen andere garantieverplichtingen dan deze vermeld onder punt 10.1. De verkoper is niet gehouden tot schadevergoeding voor schade aan goederen die worden gebruikt voor professionele doeleinden of voor verliezen die verband houden met de professionele activiteiten van de koper of personen waarvoor hij aansprakelijk is uit hoofde van artikel 1384 BW.
Bovendien is de verkoper niet gehouden schadevergoeding te betalen uit hoofde van extracontractuele aansprakelijkheid.


10.3.   

Met betrekking tot persoonlijk letsel en schade aan zaken die worden gebruikt voor prive-doeleinden, is de verkoper niet gehouden tot schadevergoeding als:

-    het niet bewezen is dat het gebrek bestond op het moment van het in het verkeer brengen van het product;
-    de verkoper, gezien de stand van wetenschap en technologie, niet in staat was om het bestaan van het gebrek te kennen;
-    het gebrek te wijten is aan het ontwerp van de zaak waarin het verkochte product is geïncorporeerd of verwerkt of wanneer het gebrek te wijten is aan de instructies van de koper;
-    de schade voortvloeit uit een fout van de koper, de benadeelde partij of iemand voor wie de benadeelde partij of de koper verantwoordelijk is (bvb foute behandeling, een foutieve werking, wijzigingen uitgevoerd door de koper of een derde, enz.);
-    het gebrek te wijten is aan de conformiteit van het product met dwingende regels uitgaande van de overheidsdiensten;
-    de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of onderhoudsvoorschriften van de verkoper of de fabrikant;
-    de schade voortvloeit uit de tussenkomst van een derde partij die niet door de verkoper of de fabrikant is erkend.


10.4.   

De koper zal de bepalingen van dit artikel 10 in zijn eigen verkoopvoorwaarden opnemen en vrijwaart de verkoper tegen alle acties of vorderingen die derden tegen hem zouden doen gelden.

 

11. Financiële garanties

Indien na het sluiten van de overeenkomst en tot de volledige betaling blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn krediet verslechtert en in het bijzonder in de volgende gevallen: verzoek tot uitstel van betaling, in geval van protest, verzoek om minnelijke of gerechtelijke herstructurering, inbeslagneming van alle of een deel van de goederen van de koper op initiatief van een schuldeiser, te late betaling van de bijdragen door de RSZ, enz., behoudt de verkoper zich het recht voor om zelfs na gedeeltelijke verzending van een levering, van de koper deze garanties te eisen die hij voldoende acht voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen. De weigering om hieraan te voldoen geeft de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken en dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

12. Ontbindend beding

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag of in geval van toepassing van artikel 11, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd door de eenzijdige wilsuiting daartoe door de verkoper aan de koper betekend bij aangetekende brief en zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Terugzending van materiaal

Het terugzenden van materiaal aan de verkoper voor expertise of reparatie onder garantie of niet, worden voor rekening van de koper verzonden. Deze producten kunnen worden geweigerd in het geval van niet-naleving van de veiligheidsgegevens betreffende stoffen die in de installaties van de koper die in contact zijn geweest met het geretourneerde materiaal.
Materiaal dat speciaal voor de koper werd gefabriceerd, kan enkel worden teruggenomen als het kan worden uiteengenomen tot standaardmateriaal en nadat de verkoper de perfecte staat heeft vastgesteld. Als het materiaal niet kan worden uiteengenomen, behoudt de verkoper zich het recht tot weigering voor.
 

14. Overmacht

In geval van overmacht, staking, brand, enz. bij de verkoper of zijn leveranciers, heeft de verkoper het recht om de lopende zaken te annuleren en om zich te bevrijden van iedere aansprakelijkheid.

15. Achtergelaten voorwerpen

De verkoper wijst alle aansprakelijkheid af voor apparatuur die hem werd toevertrouwd en die na een jaar niet zou worden afgehaald.

16. Geschillen

16.1.   

Deze voorwaarden en alle geschillen die er zouden uit voortvloeien of er verband zouden mee hebben, worden beheerst door het Belgische recht, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.


16.2.   

In het geval van eventuele geschillen, zullen uitsluitend de rechtbanken van Eupen bevoegd zijn.