Insert your alternative text

Algemene verkoopsvoorwaarden JUMO AUTOMATION BV

JUMO AUTOMATION BV
Industriestrasse 18
4700 Eupen

Telefoon: +32 (0) 87 59 53 00
E-Mail: info.be@jumo.net
Internet: www.jumo.be

Wij zijn telefonisch te bereiken:

maandag t/m donderdag. 08:00 - 12:00, 13:00 tot 17:00
vrijdag . 08:00 - 12:00, 13:00 tot 15:00

GmbH
Maatschappelijke zetel: 4700 Eupen
HRE 52058
Persoonlijk aansprakelijke vennote: M. K. JUCHHEIM GmbH, maatschappelijke zetel: 36039 Fulda,
bedrijfsleiders: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim, Bruno Radermacher
Ust-Id-Nr.: BE 0408 057 719

Bankrekeningen:

ING Eupen:

IBAN-Nr. BE47 3480 3356 3680  SWIFT : BBRU BE BB

ING Brussel:

IBAN-Nr. BE22 3100 5419 0047  SWIFT : BBRU BE BB

KBC :

IBAN-Nr. BE70 4274 1700 0125  SWIFT : KRED BE BB


Algemene verkoopsvoorwaarden

(PDF472kByte) Versie 10/2018

Download

Algemene voorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden

1.1. Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier betreffende de verkoop van Producten en/of de levering van Diensten.

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Afnemer, zelfs indien de Leverancier in toekomstige Overeenkomsten niet uitdrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden verwijst.

1.3. Door het sluiten van een Contract ziet de Klant af van de toepassing van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden en erkent hij kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Een verwijzing door de Afnemer naar zijn eigen algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Afnemer door de Leverancier.

1.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de verschillende contractuele documenten die het Contract vormen, is de volgorde van voorkeur de volgende (in dalende volgorde van voorrang): (i) de Hoofdovereenkomst (indien van toepassing), (ii) de Orderbevestiging, (iii) de Algemene Voorwaarden, (iv) de Specificaties.

2. Definities

2.1. In de Overeenkomst wordt onder alle met een hoofdletter geschreven termen het volgende verstaan:

a. Klant : de natuurlijke of rechtspersoon die de bestelling heeft geplaatst en aan wie de orderbevestiging is gericht;

b. Bestellen : een document dat in hoofdzaak overeenstemt met de door Afnemer aan Leverancier gezonden Offerte en waarop de door Afnemer bij Leverancier bestelde Diensten en/of Producten zijn vermeld;

c. Algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden ;

d. Licentievoorwaarden : de licentievoorwaarden van de door Leverancier aan Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur; op deze terbeschikkingstelling van de Programmatuur door Leverancier aan Afnemer zijn de bepalingen van de delen I "ALGEMENE BEPALINGEN" en V "LICENTIE SOFTWARE" van de Algemene Voorwaarden van toepassing;

e. Orderbevestiging : de orderbevestiging die door de Leverancier aan de Afnemer wordt gezonden;

f. Contrat : het contract tussen de Leverancier en de Klant, bevestigd in de Orderbevestiging, waarop de verschillende contractuele documenten van toepassing zijn: (i) de Hoofdovereenkomst (indien van toepassing), (ii) de Orderbevestiging, (iii) de Algemene Voorwaarden, en (iv) de Specificaties;

g. Raamcontract : een door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen ondertekend contractueel document waarbij een of meer contracten worden gesloten, ongeacht de naam die de partijen aan dat contractuele document geven ;

h. Deliverable : het overeengekomen resultaat (indien van toepassing) van de door de Leverancier verleende Diensten ;

i. Intellectuele eigendomsrechten : octrooien (met inbegrip van octrooiaanvragen, heruitgaven, afsplitsingen, voortzettingen en verlengingen), gebruiksmodellen, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, dienstmerken en elke andere vorm van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten waarin wordt voorzien door de wet, het recht van een rechtsgebied of bilaterale of multilaterale internationale verdragen ;

j. Leverancier : JUMO Automation Srl, met maatschappelijke zetel te Industriestraße 18, 4700 Eupen, België, ingeschreven bij de B.C.E. onder nummer 0408.057.719 ;

k. Vertrouwelijke informatie : (i) alle documenten of informatie die in tastbare vorm tussen de Partijen worden bekendgemaakt en duidelijk gemarkeerd zijn als "Vertrouwelijk" of "Eigendom"; (ii) alle andere documenten of informatie die tussen de Partijen mondeling, visueel of in machineleesbaar, elektronisch of niet-tastbaar formaat worden bekendgemaakt en waarvan binnen tien (10) dagen na de bekendmaking schriftelijk wordt bevestigd dat zij vertrouwelijk of Eigendom zijn; en (iii) alle documenten of informatie waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij als vertrouwelijk worden beschouwd Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie of materiaal die (i) reeds algemeen bekend is geworden om een andere reden dan de bekendmaking ervan in strijd met de Overeenkomst, (ii) eerder ter kennis van de Ontvangende Partij was gekomen op niet-vertrouwelijke basis, (iii) rechtmatig door de Ontvangende Partij is ontvangen van een andere bron dan de Bekendmakende Partij, op voorwaarde dat die bron niet gebonden is door een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de bekendmakende partij of anderszins op grond van een wettelijke, contractuele of fiduciaire verplichting niet gerechtigd is de informatie door te geven, (iv) bij wet verplicht is tot bekendmaking, op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij onverwijld schriftelijk van die eis tot bekendmaking in kennis stelt, zodat zij een bevel kan vragen om die bekendmaking te verbieden of te beperken ;

l. Software : een in een product of levering geïntegreerd computerprogramma (dat documentatie kan omvatten), waarmee wordt bedoeld de uitdrukking, in eender welke vorm, taal, notatie of code, van een reeks instructies om een computer in staat te stellen een bepaalde taak of functie uit te voeren ;  

m. Aanbod : het door de Leverancier aan de Afnemer toegezonden document waarin de Diensten en/of Producten worden opgesomd die de Afnemer bij de Leverancier kan bestellen ;

n. Onderdeel : de Afnemer en/of de Leverancier ;

o. Product : het standaardproduct van Leverancier dat door Leverancier aan Afnemer wordt verkocht onder de voorwaarden van de Overeenkomst; de verkoop van Producten door Leverancier aan Afnemer is onderworpen aan de bepalingen van Deel I "ALGEMENE BEPALINGEN" en Deel II "VERKOOP VAN PRODUCTEN" van de Algemene Voorwaarden;

p. Diensten : diensten in de ruimste zin van het woord die door de Afnemer bij de Leverancier worden besteld, zoals bevestigd in de Orderbevestiging, en die (i) installatie-, implementatie-, ontwikkelings- en/of ondersteuningsdiensten kunnen omvatten en (ii) (indien van toepassing) kunnen resulteren in de levering van een Prestatie; de levering van Diensten door de Leverancier is onderworpen aan de bepalingen van Deel I "ALGEMENE BEPALINGEN" en Deel III "LEVERING VAN DIENSTEN" van de Algemene Voorwaarden ;

q. Ontwikkelingsdiensten : Diensten op het gebied van softwareontwikkeling voor de Klant; de verlening van Ontwikkelingsdiensten door de Leverancier is onderworpen aan de bepalingen van Deel I "ALGEMENE BEPALINGEN" en IV "VERLENING VAN SOFTWARE ONTWIKKELINGSSERVICES" van de Algemene Voorwaarden ;

r. Specificaties : de technische specificaties van het Product, het Product en/of de Diensten die door de Klant zijn besteld en die zijn opgenomen in (i) een afzonderlijk contractueel document en/of (ii) de Orderbevestiging.

3. Sluiting van een contract - Aanbiedingen

3.1. Een Contract wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending van de Orderbevestiging. Een contract kan alleen worden gewijzigd met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Partijen.

3.2. Aanbiedingen van de Leverancier aan de Klant en/of Orders van de Klant zijn niet bindend voor de Leverancier.

3.3. Technische gegevens, beschrijvingen en informatie in reclamemateriaal en technische brochures van de Leverancier vormen geen gegevens en beschrijvingen waaraan de Diensten en/of Producten contractueel gebonden zijn, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4. Adviezen met betrekking tot de toepassingen en technische specificaties van de Producten, Diensten en/of Producten in de Specificaties worden naar beste vermogen gegeven. Alle door de Leverancier verstrekte informatie en verklaringen over de compatibiliteit en toepasbaarheid van de Producten en/of Producten doen geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van het advies te controleren vóór het gebruik van het Product en/of het Product en om te controleren of het Product en/of het Product geschikt zijn voor het door de Klant beoogde doel.

4. Prijs

4.1. De prijzen zijn netto, exclusief belastingen, vervoer, verzekering en verpakking, en zijn uitgedrukt in euro.

4.2. De ten tijde van het sluiten van het betreffende Contract overeengekomen prijzen zijn van toepassing, met name die welke op de Orderbevestiging zijn vermeld. Deze prijzen worden vermeerderd met de BTW die van toepassing is op de dag van de levering van de Diensten en/of de verkoop van de Producten. In geval van levering van Diensten en/of verkoop van Producten in het buitenland, kan de prijs worden verhoogd met andere belastingen die specifiek zijn voor dat land. De door Leverancier aan Afnemer medegedeelde prijzen en/of de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen zijn slechts geldig tot en met 31 december van het jaar waarin zij zijn medegedeeld of overeengekomen.

4.3. Niettegenstaande het voorgaande behoudt de Leverancier zich het recht voor om bij het sluiten van een Raamovereenkomst zijn prijzen na het sluiten van de Raamovereenkomst eenzijdig en evenredig aan te passen in geval van kostenwijzigingen ten gevolge van loonstijgingen, prijsverhogingen door zijn leveranciers of wisselkoersschommelingen. Prijsaanpassingen in het kader van lopende en toekomstige Overeenkomsten zijn van toepassing tot een maximumbedrag van 80 % van de definitieve prijs en hebben betrekking op parameters die de werkelijke kosten weergeven. Dergelijke prijsaanpassingen moeten schriftelijk worden meegedeeld voordat de nieuwe prijzen van kracht worden. Indien de Klant geen bezwaar maakt binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de nieuwe prijzen, worden deze laatste geacht door de Klant te zijn aanvaard. Overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de regeling van de prijsherziening, wordt de prijsherzieningsformule als volgt vastgesteld :

 • P = Factuurprijs ;
 • P0 = Initiële prijs op de datum van sluiting van het Raamcontract ;
 • M0 = Waarde van de betrokken grondstof op de datum van sluiting van de mantelovereenkomst zoals opgetekend in een erkende officiële publicatie ;
 • M = Waarde van de betrokken grondstof op de datum waarop het Contract wordt gesloten, zoals vastgelegd in een erkende officiële publicatie ;
 • S0 = Salaire horaire de référence majoré des charges sociales de l’industrie des fabrications métalliques (moyenne nationale ou régionale à définir) tel que reconnu par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié par AGORIA à la date de conclusion du Contrat Cadre ;
 • S0 = Referentie-uurloon plus sociale lasten voor de metaalverwerkende industrie (nationaal of regionaal gemiddelde vast te stellen) zoals erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door AGORIA op de datum van afsluiting van het raamcontract ;
 • a – b – c : parameters die de werkelijke kosten weergeven, waarbij elke parameter alleen van toepassing is op het gedeelte van de prijs dat overeenkomt met de kosten die hij weergeeft, waarbij de parameter c niet lager kan zijn dan 0,20.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen de Partijen is overeengekomen, wordt elk Contract met een waarde van minder dan 125 EUR automatisch vermeerderd met 40 EUR als administratieve kost.
 • Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen die door de Leverancier aan de Afnemer worden medegedeeld in verband met de verlening van Diensten eenheidsprijzen en variabel. Tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is een door de Leverancier aan de Afnemer meegedeelde totaalprijs voor de verlening van Diensten slechts een niet-bindende schatting en wordt deze niet als een vaste prijs beschouwd.

5. Betaling

5.1. Voor zover geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen de facturen van de Leverancier binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te worden betaald op de zetel van de Leverancier. Op de vervaldag vermeld op de factuur is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 90,00 EUR. Door de Klant verrichte betalingen worden als volgt in rekening gebracht: i) eerst op de vaste vergoeding en andere kosten, vervolgens ii) op de rente en tenslotte iii) op de prijs.

5.2. Indien de Leverancier de Afnemer bij wijze van commercieel gebaar een korting voor contante betaling toekent, wordt het bedrag van de korting berekend op basis van het definitieve factuurbedrag (exclusief BTW) verminderd met eventuele specifieke belastingen in geval van levering in het buitenland.

5.3. Een partij mag slechts schuldvergelijking toepassen indien haar vorderingen gebaseerd zijn op een uitvoerbare rechterlijke beslissing of de uitdrukkelijke instemming van de andere partij.

5.4. 5.4. Indien (i) de Klant een opeisbare factuur niet betaalt of een bepaalde betalingstermijn overschrijdt, of (ii) de Leverancier verontrustende informatie verkrijgt over de solvabiliteit of financiële draagkracht van de Klant (bijv.: een cheque van de Klant is niet in orde), is de Leverancier gerechtigd tot verrekening van het verschuldigde bedrag. (ii) Leverancier verontrustende informatie verkrijgt over de solvabiliteit of financiële draagkracht van Afnemer (bijv. een cheque van Afnemer is niet gedekt, Afnemer verkeert in een kennelijk insolvente situatie, faillissementsprocedures worden gevoerd, zijn aangevraagd, zijn ingesteld of zijn uitgesproken tegen Afnemer), is Leverancier gerechtigd al hetgeen zij te vorderen heeft terstond van Afnemer op te eisen en/of daarvoor zekerheid (onderpand) te verlangen, alsmede om in de toekomst de levering van Diensten en/of de verkoop van Producten slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. Bovendien is de Leverancier gerechtigd om alle verdere verlening van Diensten en/of verkoop van Producten aan de Klant op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op enige opzegtermijn of schadevergoeding.

6. Levering

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen van de Leverancier aan de Afnemer "ex works" (EXW), overeenkomstig de bepalingen van de Incoterms (laatste van kracht zijnde editie).

6.2. De door de Leverancier meegedeelde leveringstermijnen voor Producten of Diensten zijn strikt indicatief.

6.3. Een eventueel uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen leveringstermijn begint pas te lopen wanneer de leverancier alle voor de uitvoering van de levering/dienst benodigde gegevens en documenten heeft ontvangen.

6.4. Zelfs indien uitdrukkelijk een termijn voor levering/dienstverlening is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering/dienstverlening of de materiële onmogelijkheid om de levering/dienstverlening uit te voeren de Leverancier niet het recht op schadevergoeding, noch het recht om de aanvaarding van de levering/dienstverlening door de Afnemer te weigeren, noch het recht om de Overeenkomst op kosten van de Leverancier te ontbinden.

6.5. De uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen leverings-/diensttermijnen zijn van toepassing onder voorbehoud van actieve medewerking van de Klant.

6.6. Indien de Klant geen gebruik maakt van de Producten/Diensten, de Producten niet in ontvangst neemt of vertraging in de levering/dienstverlening veroorzaakt, is de Leverancier gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten te vorderen. Bovendien is de Leverancier niet aansprakelijk voor Producten en/of Producten die hem zijn toevertrouwd en die niet door de Klant worden teruggenomen.

7. Vervoer, verpakking, overdracht van risico en eigendom

7.1. De Producten en/of Producten worden vervoerd op risico van de Klant, zelfs wanneer zij franco worden verzonden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Afnemer om de staat van de levering en de geleverde hoeveelheid te controleren en de Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen in geval van non-conformiteit.

7.2. Onverminderd andersluidende bepalingen van dwingend recht of van openbare orde factureert de Leverancier de kosten van verpakking en transport aan de Afnemer en worden verpakkingen niet teruggenomen, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. De Producten en/of Producten blijven eigendom van de Leverancier tot de prijs volledig is betaald. Leverancier.

8. Intellectueel eigendom

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Leverancier die door de Leverancier aan de Klant worden meegedeeld in het kader van een verkoop van Producten, levering van Producten en/of verlening van Diensten met of zonder levering van Producten, evenals alle correcties daarop, blijven het exclusieve eigendom van de Leverancier. Elke reproductie of elk gebruik ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding vanwege de Leverancier, evenals tot de toepassing van elke andere sanctie naar goeddunken van de Leverancier.

8.2. De Overeenkomsten beogen niet :

 1. Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen van de Leverancier aan de Klant;
 2. Intellectuele Eigendomsrechten van een derde over te dragen;
 3. aan een van beide partijen rechten worden verleend om door de andere partij geleverde technologie uit te voeren, te gebruiken of te verkopen op een andere wijze of voor een ander doel dan uitdrukkelijk is toegestaan in de beperkingen of restricties van de toepasselijke licenties; of
 4. het gebruik van technologie door de eigenaar ervan voor welk doel dan ook te voorkomen of te beperken.

9. Garanties

9.1. Onverminderd andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, zal de Leverancier, indien de Producten, Diensten en/of Producten gedeeltelijk door een andere fabrikant dan de Leverancier worden vervaardigd, alle overdraagbare garanties, schadeloosstellingen en rechtsmiddelen in verband met die onderdelen van de Producten, Diensten en/of Producten die hem door de fabrikant worden geleverd, aan de Afnemer overdragen, met inbegrip van elke garantie of schadeloosstelling wegens inbreuk op de intellectuele eigendom van derden.

9.2 Elke in de Algemene Voorwaarden gegeven garantie is slechts geldig indien (i) het Product en/of de Prestatie wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de Leverancier, (ii) het Product en/of de Prestatie niet is gewijzigd door iemand anders dan de Leverancier of een door de Leverancier aangewezen persoon en (iii) het Product en/of de Prestatie op redelijke wijze wordt gebruikt. Gebreken veroorzaakt door onredelijk gebruik door de Klant, alsmede schade veroorzaakt door derden of die het gevolg is van een ongeval of een andere vreemde oorzaak, zijn van de garantie uitgesloten. De garantie dekt evenmin de vervanging van verbruikbare Producten of verbruikbare Leveringen of normale slijtage.

9.3. Onverminderd andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, zijn de garanties bepaald in de artikelen 9.1, 9.2, 17, 19 en 20 van de Algemene Voorwaarden de enige garanties die door de Leverancier worden geboden en zijn de geboden rechtsmiddelen tevens de enige rechtsmiddelen die de Klant ter beschikking staan. De Leverancier geeft geen andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Producten, Diensten en Producten die in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of integriteit van intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

10.1. De hieronder overeengekomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing (i) in geval van persoonlijk letsel of overlijden van een persoon als gevolg van nalatigheid of schuld van de Leverancier of diens agenten, (ii) in geval van fraude en opzettelijk wangedrag of (iii) voor zover deze uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid verboden zijn door dwingende wettelijke bepalingen (met name de wet van 25 februari 1991 inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken).

10.2. De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, punitieve, bijkomende of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, beschadiging van gegevens, winstderving of inkomstenderving, omzetderving, bedrijfsonderbrekingskosten, verwijderings- en/of herinstallatiekosten, herbevoorradingskosten, reputatieschade of verlies van klanten, zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was.

10.3 Voorts is Leverancier op geen enkele wijze aansprakelijk indien haar Producten niet zijn gebruikt overeenkomstig hun overeengekomen of normale bestemming.

10.4. De aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Afnemer is beperkt tot het equivalent van 100% (honderd procent) van de bedragen die door de Afnemer aan de Leverancier zijn betaald uit hoofde van de Overeenkomst, ongeacht de aard van de vordering, ongeacht of het een contractuele vordering, een onrechtmatige daad of iets anders betreft.

10.5. De in de voorgaande leden bedoelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de leverancier gelden ook voor de aansprakelijkheid van zijn personeel, werknemers, personeelsleden, adviseurs, vertegenwoordigers, plaatsvervangers, leveranciers en bezorgers.

10.6. De Klant zal de Leverancier vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen, eisen, oorzaken van acties, rechtszaken, verliezen, aansprakelijkheden, rechtszaken, vonnissen, schade en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en kosten, voortvloeiend uit of in verband met :

 1. inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde als gevolg van: (1) de naleving door de Leverancier van ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant; (2) wijziging van een Product en/of Producten door andere partijen dan de Leverancier of de overeengekomen fabrikant; of (3) gebruik van de Producten en/of Producten in combinatie met andere producten, behalve voor zover schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen ;
 2. de schending van de artikelen 8, 15 en/of 22 van de Algemene Voorwaarden door de Klant.

11. Beëindiging van het contract

11.1. Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, treedt de mantelovereenkomst in werking op de datum waarop zij door beide partijen wordt ondertekend en blijft zij gedurende twaalf (12) maanden van kracht. De basisovereenkomst kan stilzwijgend worden verlengd met nieuwe opeenvolgende perioden van twaalf (12) maanden, tenzij de ene partij de andere daarvan ten minste drie (3) maanden voor het einde van de looptijd per aangetekende brief in kennis stelt. Deze beëindiging heeft geen gevolgen voor de lopende Overeenkomsten.

11.2. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de Algemene Voorwaarden, kan elk Contract worden beëindigd met een rechtvaardige reden, zonder compensatie en zonder ingebrekestelling door een Partij in het geval dat de andere Partij :

 1. insolvent wordt, niet in staat is aan zijn uitstaande verplichtingen te voldoen of een aanvraag tot surséance van betaling indient;
 2. niet langer in staat zou zijn de normale voortzetting van haar activiteiten te verzekeren;
 3. een wezenlijke inbreuk pleegt op de Overeenkomst en deze inbreuk niet herstelt binnen dertig (30) dagen na kennisgeving per aangetekende brief van deze wezenlijke inbreuk; het niet voldoen door de Klant aan zijn betalingsverplichting zal worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de voorwaarden van de Overeenkomst.

11.3. In geval van beëindiging krachtens deze afdeling :

 1. verbindt de Afnemer zich ertoe de Leverancier te betalen voor alle verrichte Diensten, alsmede voor de onvoltooide Diensten in verhouding tot de verrichte Diensten ; en
 2. alle bedragen die aan de Leverancier verschuldigd zijn voor de Goederen onmiddellijk opeisbaar worden.

12. Teruggave van hardware

12.1. De terugzending van Producten en/of Producten aan de Leverancier voor expertise of reparatie, al dan niet onder garantie, geschiedt op kosten van de Klant, met inbegrip van de kosten van verpakking, vervoer en verzekering.

12.2. De Leverancier kan weigeren dergelijke Producten en/of Producten te aanvaarden in geval van niet-naleving van de veiligheidsgegevens betreffende de stoffen in de installaties van de Klant die in contact zijn geweest met de geretourneerde Producten en/of Producten.

13. Uitvoer/invoer

13.1. Bepaalde Producten en/of Producten en bijbehorende technologie en materialen die door de Leverancier worden verkocht, kunnen onderworpen zijn aan de exportwetten, voorschriften en verordeningen van de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of andere landen ("Exportwetten"). De Klant stemt ermee in om dergelijke Exportwetten na te leven en de Producten en/of Producten en bijbehorende documentatie niet over te dragen, te verkopen, te exporteren, te herexporteren of te importeren zonder eerst de vereiste licentie, vergunning of toelating te verkrijgen. De Klant stemt ermee in de Producten en/of Producten en de bijbehorende technologie en materialen niet te exporteren of herexporteren naar landen of entiteiten waar dergelijke praktijken verboden zijn, met inbegrip van landen of entiteiten waarvoor sancties of embargo's gelden die worden beheerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Amerikaanse ministeries van Financiën, Handel of de Staat.

13.2. De Klant stemt ermee in de Producten en/of Producten en bijbehorende technologie en materialen niet te gebruiken in verband met militaire toepassingen, nucleaire, biologische of chemische wapens of raketten die dergelijke wapens kunnen overbrengen, of in verband met de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

13.3. De partijen verbinden zich ertoe samen te werken bij het verstrekken van alle documenten en informatie die nodig zijn voor de uitvoer van de Producten en/of Diensten. In geval van vertraging in verband met het verkrijgen van de documenten en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de Goederen en/of Diensten, worden de leverings- en uitvoeringstermijnen met dezelfde periode verlengd.

14. Overmacht

14.1 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract of vertraging in de levering/uitvoering ten gevolge van oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overmacht, handelingen of nalatigheden van een partij (van de andere partij), bedrijfsonderbrekingen, technologische rampen, epidemieën, materiaaltekorten, stakingen, blokkades, verkeersopstoppingen, overheidsingrijpen, criminele handelingen, overschrijding van leveringstermijnen of onderbreking van de levering door haar leveranciers en het onvermogen om via de gewone kanalen arbeidskrachten of grondstoffen te verkrijgen.

14.2. Indien de levering van het Product of de verlening van de Dienst aldus meer dan een maand wordt vertraagd, heeft elk van de Partijen het recht om, zonder dat de andere Partij tot enige schadevergoeding is gehouden, het Contract schriftelijk op te zeggen ten belope van de hoeveelheden die door de onderbreking in de levering van de Producten of de verlening van de Diensten worden getroffen.

15. Privacy

15.1. Elke Partij stemt ermee in om (i) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt vertrouwelijk te houden, d.w.z. die Vertrouwelijke Informatie op dezelfde manier te behandelen als haar eigen Vertrouwelijke Informatie, en om op zijn minst een redelijke graad van bescherming te hanteren met betrekking tot die Vertrouwelijke Informatie; (ii) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij niet mee te delen of bekend te maken, behalve aan haar directeurs, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten of consultants die dergelijke Vertrouwelijke Informatie nodig hebben om zaken te doen met de Partijen of om de Overeenkomst uit te voeren; (iii) de partij aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt meegedeeld op de hoogte te brengen van de verplichting tot strikte vertrouwelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst; en (iv) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij niet te gebruiken of het gebruik ervan niet toe te staan voor enig ander doel dan datgene dat in de Overeenkomst is bepaald

16. Algemeen

16.1 Alle geschillen die uit de contractuele relatie tussen Leverancier en Klant voortvloeien, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Eupen. Behoudens de dwingende toepassing van een dwingend anders luidende wet, heeft de Leverancier in geval van een geschil tevens het recht het geschil voor te leggen aan de rechter van het rechtsgebied waar de zetel of woonplaats van de Afnemer zich bevindt.

16.2. Onverminderd het toepasselijke buitenlandse recht van openbare orde of dwingend recht, is het Belgische recht van toepassing op de contractuele relatie tussen de Leverancier en de Klant, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen van 11 april 1980).

16.3. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst daardoor niet aangetast. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe die gedeeltelijk of volledig ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling met terugwerkende kracht te vervangen door een geldige, wettige en afdwingbare bepaling die het commerciële en financiële doel van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

16.4. De Klant machtigt de Leverancier om de aan hem toevertrouwde Diensten en/of verkoop van Producten geheel of gedeeltelijk uit te besteden. De Afnemer onthoudt zich ervan rechtstreeks zaken te doen met de onderaannemer van de Leverancier gedurende een periode van één (1) jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de Afnemer en de Leverancier.

16.5. Tenzij door de Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Klant zijn klachten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de Producten, Diensten en/of Producten aan de Leverancier mee te delen. Na deze termijn worden de Producten, Diensten en/of Producten als definitief aanvaard beschouwd en kan de Klant zich niet meer beroepen op zichtbare gebreken, fouten en/of niet-conformiteiten.

16.6. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.

16.7. Alle verplichtingen uit hoofde van het Contract die naar hun aard na het einde van het Contract voortduren, blijven na het einde van het Contract bestaan, met inbegrip van alle geldelijke verplichtingen van een der Partijen jegens de andere uit hoofde van het Contract.

16.8. Het verzuim van de Leverancier om bezwaar te maken tegen een document, mededeling of handeling van de Klant vormt geen verklaring van afstand van enige bepaling van het Contract.

16.9. De Partijen zijn onafhankelijk en komen overeen dat het Contract geen joint venture, agentschap of partnerschap tussen hen in het leven roept. Niets in het Contract mag worden opgevat als het tot stand brengen van een relatie waarbij de ene Partij namens de andere optreedt of garanties verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in het Contract.

II VERKOOP VAN GOEDEREN

17. Productgaranties

17.1. Onverminderd artikel 9 van de Algemene Voorwaarden en andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, garandeert de Leverancier voor een periode van één (1) jaar dat de Producten op het moment van levering (i) materieel in overeenstemming zijn met de Specificaties, en (ii) in overeenstemming zijn met de wetten die van toepassing zijn in het vakgebied van de Leverancier.

17.2. Indien de Klant zich op deze garantie beroept, is hij verplicht het gebrekkige Product op eerste verzoek van de Leverancier aan de Leverancier te overhandigen. De Leverancier draagt de kosten van het vervoer van het gebrekkige Product, mits de gebrekkigheid van het Product wordt bevestigd.

17.3. Bij schending van deze garantie heeft de Klant slechts recht op (i) vervanging van het gebrekkige Product door een nieuw Product, dat gratis aan de Klant wordt geleverd, of (ii) terugbetaling van de door de Klant voor het gebrekkige Product betaalde prijs, zulks naar keuze van de Leverancier.

III. SERVICEVERLENING

18. Verplichtingen van de leverancier

18.1. Wanneer de Leverancier Diensten verricht voor de Afnemer, heeft de Leverancier een middelenverbintenis bij de uitvoering van zijn Diensten, tenzij daarvan uitdrukkelijk afstand is gedaan in de Overeenkomst.

19. Garanties met betrekking tot de diensten

19.1. Onverminderd artikel 9 van de Algemene Voorwaarden en andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, garandeert de Leverancier voor een periode van drie (3) maanden dat de Diensten worden uitgevoerd (i) op professionele wijze en in overeenstemming met de regels van het vak, (ii) materieel in overeenstemming met de Specificaties, en (iii) in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn op het vakgebied van de Leverancier.

19.2. De enige remedies van de Klant voor schending van deze garantie zijn, naar keuze van de Leverancier, (i) kosteloze heruitvoering van de Diensten, of (ii) terugbetaling van de prijs die door de Klant is betaald voor de niet-conforme Diensten.

20. Garanties in verband met te leveren prestaties

20.1. Onverminderd artikel 9 van de Algemene Voorwaarden en andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, garandeert de Leverancier gedurende een periode van (3) maanden dat de Producten, op het moment van de voorlopige aanvaarding van het Product overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Voorwaarden, (i) materieel in overeenstemming zijn met de Specificaties, en (ii) in overeenstemming zijn met de wetten die van toepassing zijn op het vakgebied van de Leverancier.

20.2. Indien Opdrachtgever een beroep doet op deze garantie, is Opdrachtgever verplicht de gebrekkige Prestatie op eerste verzoek van Leverancier aan Leverancier te zenden. De Leverancier draagt de kosten voor het transport van het gebrekkige Product, op voorwaarde dat het gebrek van het Product wordt bevestigd.

20.3. De enige verhaalsmogelijkheden van de Klant in geval van een inbreuk op deze garantie zijn, naar keuze van de Leverancier, (i) vervanging van het defecte Product door een nieuw Product dat gratis aan de Klant zal worden geleverd, (ii) reparatie van het defecte Product op kosten van de Leverancier of (iii) terugbetaling van de prijs die de Klant voor het defecte Product heeft betaald.

21. Procedure voor de aanvaarding van de te leveren goederen

21.1 Indien de Leverancier van mening is dat de Prestatie voldoet aan alle in de Specificaties genoemde criteria, zal de Leverancier de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De partijen voeren vervolgens binnen een redelijke termijn de voorlopige opleveringstest uit.

21.2 Indien de voorlopige opleveringstest met succes wordt afgerond, zullen de partijen onverwijld een protocol voor voorlopige oplevering ondertekenen. Indien de voorlopige acceptatietest niet succesvol is, heeft de Leverancier het recht om binnen een redelijke termijn op eigen kosten de noodzakelijke wijzigingen in de Prestatie aan te brengen. De Leverancier zal de Afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de aangebrachte wijzigingen. De partijen voeren dan binnen een redelijke termijn een nieuwe voorlopige aanvaardingstest uit. Indien de nieuwe voorlopige aanvaardingstest succesvol is, ondertekenen de partijen onmiddellijk een protocol voor voorlopige aanvaarding.

21.3. De partijen ondertekenen een protocol van definitieve aanvaarding nadat een periode van drie (3) maanden is verstreken sedert de voorlopige aanvaarding, zijnde het einde van de garantieperiode.

22. Personeel

22.1. Indien de Diensten door het personeel van de Leverancier (in de ruimste zin van het woord) op het terrein van de Afnemer of op dat van de eindafnemer worden verricht, verbindt de Afnemer zich ertoe :

 1. de Leverancier tijdig vóór de aanvang van de Diensten te voorzien van alle relevante richtlijnen en beleidslijnen inzake toegang, gezondheid, welzijn, veiligheid en andere
 2. het welzijn (in de ruimste zin) van het personeel van de Leverancier te verzekeren, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften; en
 3. ervoor te zorgen dat de cliënt of eindklant niet vrijwillig of onvrijwillig een ondergeschikte relatie met het personeel van de leverancier schept.

22.2. Indien personeel van de Afnemer (in de ruimste zin van het woord) zich tijdens de uitvoering van de Diensten op het terrein van de Leverancier bevindt, verbindt de Leverancier zich ertoe :

 1. de Cliënt tijdig te voorzien van alle relevante richtlijnen en beleidslijnen inzake toegang, gezondheid, welzijn, veiligheid en andere aangelegenheden;
 2. het welzijn (in de ruimste zin) van het personeel van de Klant te waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verplichtingen; en
 3. ervoor te zorgen dat de Leverancier niet vrijwillig of onvrijwillig een ondergeschikte relatie schept met het personeel van de Afnemer.

IV. VERLENING VAN DIENSTEN VOOR SOFTWAREONTWIKKELING

23. Object

23.1 Cliënt kan Leverancier in kennis stellen van de planning, ontwikkeling en levering van (i) Standaardprogrammatuur, (ii) Engineeringprogrammatuur, (iii) Executive Programmatuur en/of (iv) Embedded Programmatuur.

23.2 De Software kan componenten van openbronsoftware bevatten. De leverancier zal de klant hierover informeren tijdens de planningsfase of, indien dit later blijkt, tijdens de ontwikkelingsfase.

23.3. De Software kan softwarecomponenten van derden bevatten. De leverancier zal de klant hierover informeren tijdens de planningsfase of, indien dit later gebeurt, tijdens de ontwikkelingsfase.

23.4. De Software kan softwarecomponenten van de Klant bevatten. In dat geval zijn, ongeacht andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden, alle aanspraken op gebreken en aansprakelijkheid van Cliënt jegens Leverancier ter zake van dergelijke softwarecomponenten van Cliënt uitdrukkelijk uitgesloten.

24. Planning

24.1. Tijdens de planningsfase maakt de cliënt gebruik van de diensten van de leverancier om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de gegevensverwerking en de ontwikkeling van de software. Het doel van de door de Leverancier verleende planningsdienst is om op basis van de tijdens de planningsfase in nauwe samenwerking met de Afnemer vastgestelde feiten en eisen alle essentiële eisen overeen te komen in een formeel gegevensblad of in een andere formele of informele vorm (aangeduid als "Scope of Work"). De Scope of Work vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de Software.

24.2. Tijdens de planningsfase zal Cliënt Leverancier voorzien van de noodzakelijke informatie over de actuele stand van zaken in de beoogde toepassingsgebieden, over bedrijfsbeleid en procedurele doelstellingen en prioriteiten, en over alle overige specificaties in de sfeer van Cliënt voor het opstellen van de Scope of Work. Daartoe vindt gedurende de gehele planningsfase een directe en nauwe afstemming plaats tussen de door de Leverancier geleverde Diensten en de wensen, voorstellen en instructies van de Afnemer. De klant wordt derhalve volledig betrokken bij de planningsfase en heeft de mogelijkheid om de omvang van de werkzaamheden naar eigen goeddunken te beïnvloeden.

24.3. Indien leverancier tijdens de planningsfase vaststelt dat de geplande configuratie op grond van inmiddels vastgestelde feiten, eisen en softwarekenmerken moet worden gewijzigd, zal hij cliënt daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen en alternatieve voorstellen doen. De Klant zal onmiddellijk beslissen over alle uit dergelijke instructies voortvloeiende wijzigingen die van invloed zijn op de voorbereiding en de inhoud van de omvang van de werkzaamheden.

25. Ontwikkeling

25.1. De Leverancier zal de Software substantieel ontwikkelen op basis van de Scope of Work.

25.2. Tijdens de ontwikkelingsfase voert de leverancier aanvullende programmering uit, met name codering, tests en integratie. Op geregelde en redelijke tijdstippen informeert de leverancier de cliënt over de stand van de programmeringswerkzaamheden en de naleving van de softwarevereisten. Vertragingen en verzoeken om wijzigingen zullen binnen een redelijke termijn aan de Klant worden meegedeeld.

25.3. Ook tijdens de ontwikkelingsfase zal de cliënt de leverancier binnen een redelijke termijn alle informatie verstrekken die de leverancier nodig heeft om aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst te voldoen.

26. Receptie

26.1. Alle ontwikkelde Software is onderhevig aan acceptatie.

26.2. De Leverancier zal de Afnemer schriftelijk in kennis stellen van de voltooiing en de beschikbaarheid voor aanvaarding van zijn werkzaamheden.

26.3. De voorwaarden, de procedure en de duur van de aanvaarding kunnen in de omvang van de werkzaamheden worden vastgesteld. Daarnaast kan in de "Scope of Works" gedeeltelijke aanvaarding van kwantificeerbare gedeeltelijke Diensten worden overeengekomen.

26.4. Aanvaardingen en gedeeltelijke aanvaardingen moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd. Na voltooiing van de aanvaarding zal de Klant de aanvaarding bevestigen door medeondertekening van het aanvaardingsprotocol. De ontwikkeling van de Programmatuur wordt geacht te zijn voltooid veertien (14) dagen na de schriftelijke mededeling van gereedheid voor acceptatie door de Leverancier, indien de acceptatieprocedure wordt vertraagd om redenen waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is.

26.5. Gedurende de periode waarin de leverancier fouten verwijdert, wordt de aanvaardingsprocedure geacht te zijn opgeschort. De Leverancier zal de fouten binnen een redelijke termijn en kosteloos corrigeren (aangeduid als "Correctie") en de Klant op de hoogte stellen van de voltooiing van de Correctie. Daarna wordt de aanvaardingsprocedure herhaald. Incidentele afwijkingen zijn geen reden tot weigering van de aanvaarding.

26.6. Indien de correctie niet wordt uitgevoerd ondanks het feit dat de Klant de Leverancier een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarin hij een redelijke en toereikende termijn toekent en de Leverancier waarschuwt dat het uitblijven van correctie kan leiden tot beëindiging van de Diensten, heeft de Klant het recht om zich uit de ontwikkelingsfase terug te trekken.

26.7. Tijdens de plannings- en ontwikkelingsfase kunnen de partijen overeenstemming bereiken over een gedeeltelijke aanvaarding van kwantificeerbare deelproducten die overeenkomstig artikel 26 afzonderlijk moeten worden aanvaard, teneinde de goede voortzetting van de ontwikkelingsfase te waarborgen. In dat geval zijn de artikelen 26.5 en 26.6 alleen van toepassing op de gedeeltelijke Diensten die nog niet zijn aanvaard.

27. Projectbeheer

27.1. Tenzij door de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wijzen de partijen projectleiders aan die tijdens de plannings- en ontwikkelingsfase gemachtigd zijn bindende verklaringen af te leggen over alle kwesties in verband met het project. De partijen komen ook vervangende regels overeen voor deze projectleiders. De projectleiders volgen en coördineren de werkzaamheden voortdurend en informeren elkaar tijdens regelmatige bijeenkomsten over de vorderingen. De partijen maken de bovengenoemde afspraken schriftelijk.

27.2. 27.2. De partijen stellen voldoende en gekwalificeerd personeel ter beschikking voor de onderlinge samenwerking. De partijen zijn zich ervan bewust dat een succesvolle samenwerking in de plannings- en ontwikkelingsfase de actieve deelname van de cliënt vereist.

28. Vergoeding

28.1. De vergoeding waarop de Leverancier recht heeft, wordt bepaald in de Overeenkomst. Alle prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW tegen het op de datum van de dienst geldende wettelijke tarief.

28.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden alle door de leverancier verrichte diensten vergoed op basis van tijd en geld volgens de op het moment van de dienstverlening geldende "JUMO service rates". Deze worden bij het contract gevoegd.

28.3. In geval van toevallig verlies van Diensten of delen van Diensten vóór aanvaarding, heeft de Leverancier recht op een vergoeding die overeenstemt met de eerder geleverde Diensten.

29. Wijzigingen

29.1. Indien de cliënt tijdens de ontwikkelingsfase van mening is dat technische wijzigingen nuttig of noodzakelijk zijn, zal de cliënt de leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen. In voorkomend geval bespreken de partijen de gevolgen van dergelijke wijzigingen voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen over de wijziging en de gevolgen daarvan, blijft de oorspronkelijke overeenkomst van kracht.

29.2. Indien de voorwaarden, de inhoud of de omvang van de werkzaamheden na de sluiting van het contract in onderling overleg worden gewijzigd, kan elk van de partijen een wederzijdse aanpassing van de vergoeding en van het tijdschema eisen. De criteria die ten tijde van de sluiting van het Contract werden gebruikt om de prestaties van de Leverancier te beoordelen, zijn in voorkomend geval van toepassing. De Klant is nimmer gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

30. Aansprakelijkheid voor gebreken

30.1. De Leverancier garandeert dat de Software op het moment van ontvangst geen materiële gebreken bevat die de functionaliteit ervan ongeldig maken.

30.2. De Klant is zich ervan bewust dat het naar de stand van de wetenschap niet mogelijk is om Software te ontwikkelen die geheel vrij is van fouten.

30.3. Onverminderd artikel 30.12 zal de Leverancier reproduceerbare fouten in de Programmatuur waarvoor de Leverancier verantwoordelijk is herstellen in overeenstemming met de artikelen 30.5 en 30.6.

30.4. De Klant dient materiële gebreken zo goed mogelijk te beschrijven.

30.5. Correctie zal naar keuze van de Leverancier geschieden door (i) probleemoplossing, (ii) licentiëring van een nieuwe versie van de Software of (iii) het vaststellen van manieren om de impact van de fout te vermijden. Een nieuwe versie van de Software zal door de Klant worden geïmplementeerd, tenzij dit voor de Klant onvoldoende aanpassings- en conversieproblemen oplevert.

30.6. De Correctie vindt naar keuze van de Leverancier plaats bij de Klant of bij de Leverancier. Indien de Leverancier ervoor kiest om het defect bij de Klant te herstellen, zal de Klant kosteloos een geschikte omgeving en geschikt bedienend personeel ter beschikking stellen, voor zover dit nodig is om de Correctie binnen een redelijke termijn uit te voeren. De Klant zal de Leverancier de documenten en informatie verschaffen waarover hij beschikt om de Correctie uit te voeren.

30.7. De Klant dient de Leverancier onmiddellijk schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte te brengen van materiële gebreken.

30.8. Voor Software die voor test-, demonstratie- of validatiedoeleinden wordt geleverd, is de Leverancier alleen aansprakelijk indien hij het gebrek op bedrieglijke wijze heeft verzwegen, in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in geval van opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid van de Leverancier.

30.9. De aansprakelijkheid voor materiële gebreken omvat niet :

 • defecten veroorzaakt door afwijkingen van het overeengekomen gebruik van de Software zoals gespecificeerd in de documentatie;
 • incidentele afwijkingen van de overeengekomen functionaliteit voor het overeengekomen gebruik;
 • kleine afwijkingen in bruikbaarheid,
 • schade als gevolg van foutief of nalatig gebruik, overmatig gebruik of als gevolg van bijzondere invloeden van buitenaf, die niet in de Overeenkomst zijn voorzien;
 • ongepaste wijzigingen of uitbreidingen van de Software door de Klant of derden en de gevolgen daarvan.

30.10. In het geval van ingebedde software is er slechts sprake van vorderingen wegens gebreken indien deze kunnen worden gereproduceerd op de in de overeenkomst gespecificeerde referentie- of doelhardware. Indien een door de Afnemer aangegeven fout niet reproduceerbaar is, te wijten is aan onjuist gebruik door de Afnemer of om een andere reden van aansprakelijkheid is uitgesloten, is de Leverancier gerechtigd de Afnemer een passende vergoeding voor inspectie en vergoeding van de daaruit voortvloeiende vervoers-, reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.

30.11. Indien de door Leverancier geleverde informatiedragers gebrekkig zijn, kan Cliënt Leverancier uitsluitend verzoeken de gebrekkige informatiedragers te vervangen door foutloze versies.

30.12. Correctievorderingen verjaren zes (6) maanden na ontvangst. Hetzelfde geldt voor intrekking en vermindering. Deze verjaringstermijn geldt niet indien het toepasselijke recht langere termijnen voorschrijft in geval van opzet of bedrieglijk verzwijgen van het gebrek. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen betreffende de schorsing, de stuiting of het verstrijken van de verjaringstermijn.

30.13. Elke aanspraak van de Klant op vergoeding van de voor de Correctie noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, is uitgesloten voor zover deze kosten verhoogd worden indien de Software vervolgens naar een andere plaats dan de vestigingsplaats van de Klant wordt overgebracht, tenzij de overbrenging inherent is aan het overeengekomen gebruik ervan.

30.14. Onverminderd artikel 31 zijn andere garantieaanspraken van Opdrachtgever en zijn onderaannemers jegens Leverancier dan die welke op grond van dit artikel 30 zijn overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

31. Intellectuele eigendomsrechten

31.1. Voor zover Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan tijdens de plannings- of ontwikkelingsfase, blijven deze volledig bij de Leverancier.

31.2. Tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de Leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht zijn Diensten vrij van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden (de zogenaamde "Eigendomsrechten") te verlenen. Indien een derde jegens cliënt gerechtvaardigde vorderingen instelt wegens inbreuk op eigendomsrechten door de door leverancier gecreëerde en conform de overeenkomst gebruikte Programmatuur, is leverancier jegens cliënt gehouden om binnen de in artikel 30.12 genoemde termijn een van de volgende handelingen te verrichten :

 • De Leverancier, naar eigen goeddunken en op eigen kosten :
  • een licentie voor de Software in kwestie zal verkrijgen,

  • het zodanig wijzigen dat de eigendomsrechten niet langer worden geschonden, of

  • zal de Software in kwestie vervangen.

 • De verplichting van de leverancier tot betaling van schadevergoeding is geregeld in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden;
 • Voornoemde verplichtingen van de Leverancier bestaan slechts indien de Afnemer de Leverancier onverwijld schriftelijk in kennis stelt van aanspraken van een derde, indien de Afnemer een inbreuk niet erkent en indien de Afnemer zich alle verweermiddelen en schikkingsonderhandelingen voorbehoudt voor de Leverancier. Indien de Klant het gebruik van de Software staakt om redenen van verzachting of om andere belangrijke redenen, is de Klant verplicht de derde mede te delen dat de staking van het gebruik geen erkenning inhoudt van een inbreuk op de Eigendomsrechten.

31.3. De vorderingen van de Klant zijn uitgesloten indien hij verantwoordelijk is voor de inbreuk op de Eigendomsrechten.

31.4. Aanspraken van Opdrachtgever zijn voorts uitgesloten indien de inbreuk op Eigendomsrechten wordt veroorzaakt als gevolg van specifieke instructies van Opdrachtgever, onvoorzien gebruik van de Programmatuur of wijziging van de Programmatuur door Opdrachtgever of gebruik van de Programmatuur met producten of software van Opdrachtgever die niet door Leverancier zijn geleverd.

32. Intellectuele eigendomsrechten van derden

32.1. Voor zover de Software softwarecomponenten van derden bevat, blijven de intellectuele eigendomsrechten op deze softwarecomponenten van derden exclusief bij de fabrikant van de software van derden.

32.2. Voor zover de Software open source softwarecomponenten bevat, zullen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke open source softwarecomponenten worden behandeld overeenkomstig de licentievoorwaarden van dergelijke open source software, die leverancier aan cliënt overdraagt.

V: SOFTWARELICENTIE

33. Object

33.1. In deze Licentievoorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet voor het in licentie geven van (i) standaard software, (ii) engineeringsoftware, (iii) executive software en/of (iv) embedded software (gezamenlijk "Software" genoemd).

33.2. De Software kan open source softwarecomponenten bevatten. Leverancier zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

33.3. De Software kan softwarecomponenten van derden bevatten. Leverancier zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

33.4. De Software kan componenten van de software van de Klant bevatten. In dat geval is, onverminderd andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden, elke vordering wegens gebreken en aansprakelijkheid van Cliënt jegens Leverancier met betrekking tot dergelijke componenten van de Cliëntprogrammatuur uitgesloten.

33.5. De partijen komen overeen dat onder standaardsoftware wordt verstaan software die geheel of gedeeltelijk door de leverancier is gecreëerd en die op verschillende computerhardware kan draaien.

33.6. De partijen komen overeen dat onder "engineeringsoftware" wordt verstaan software voor engineeringsdoeleinden, bijvoorbeeld configuratie, programmering, parametrisering, testen of lancering, die geheel of gedeeltelijk door de leverancier is gecreëerd.

33.7. Partijen komen overeen dat onder uitvoerende programmatuur wordt verstaan programmatuur voor installaties en besturingsmachines, bijvoorbeeld besturingssystemen, basissystemen, systeemuitbreidingen of computerdrivers, die geheel of gedeeltelijk door de leverancier is gecreëerd.

33.8. Partijen komen overeen dat onder embedded software wordt verstaan software die geheel of gedeeltelijk door de leverancier is gecreëerd en die alleen op specifieke computerhardware kan worden gebruikt.

33.9. De partijen komen overeen dat onder "openbronsoftware" wordt verstaan software waarvan de broncode openbaar is en die door derden kan worden ingezien, gewijzigd en gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de openbronsoftwarelicentie.

33.10. De partijen komen overeen dat onder software van derden wordt verstaan software die door een derde fabrikant is gecreëerd en die de leverancier aan de klant verhuurt, in licentie geeft of in sublicentie geeft.

33.11. Partijen komen overeen dat onder demoprogrammatuur wordt verstaan een door Leverancier kosteloos aan Cliënt ter beschikking gestelde proefversie van programmatuur, doch uitsluitend voor presentatie- of testdoeleinden, voor tijdelijk gebruik en beperkte toepassing.

34. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

34.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de Intellectuele Eigendomsrechten van de Programmatuur volledig eigendom van de Leverancier, onverminderd het bepaalde in de artikelen 31 en 32.

34.2. Tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen en onverminderd de artikelen 31 en 32, kent de Leverancier de cliënt specifieke contractuele voorwaarden toe :

 • in het geval van standaardsoftware, een enkele licentie overeenkomstig artikel 35, een meervoudige of netwerklicentie overeenkomstig artikel 36, of een onbeperkte licentie overeenkomstig artikel 37
 • in het geval van technische software, een enkele licentie overeenkomstig artikel 35, een meervoudige of netwerklicentie overeenkomstig artikel 36, of een onbeperkte licentie overeenkomstig artikel 37, maar in ieder geval met strikte inachtneming van artikel 39
 • in het geval van uitvoerende software, een enkele licentie overeenkomstig artikel 35, een meervoudige of netwerklicentie overeenkomstig artikel 36, of een onbeperkte licentie overeenkomstig artikel 37, maar in ieder geval met strikte inachtneming van artikel 40 ;
 • in het geval van ingebedde software, één enkele licentie overeenkomstig artikel 35.

35. Enkele licentie

35.1. De Leverancier verleent de Klant het eenvoudige en niet-exclusieve recht om de Software te gebruiken met de toestellen die potentieel in de Overeenkomst worden genoemd. Alle aan de Klant geleverde Software mag slechts op één apparaat tegelijk worden gebruikt.

35.2. Indien er meerdere werkstations op een apparaat zijn waarop de Software onafhankelijk kan worden gebruikt, dekt de enkele licentie slechts één werkstation.

35.3. De Klant heeft het recht om reproducties van de Software te maken die alleen voor veiligheidsdoeleinden mogen worden gebruikt (back-up kopieën). De Klant mag geen kopieën maken van de verstrekte documentatie. Bovendien mag de Klant de Software alleen reproduceren onder een meervoudige of onbeperkte licentie.

35.4. Het is de Klant niet toegestaan de Software te wijzigen, te onderwerpen aan reverse engineering of te vertalen, er delen uit te extraheren, deze te verbinden met andere programma's of er software van de Klant uit af te leiden.

35.5. De Klant is niet gerechtigd alfanumerieke of andere codes van de gegevensdragers te verwijderen en dient deze ongewijzigd op de reservekopieën over te brengen.

35.6. De Klant verbindt zich ertoe (i) de Software, met inbegrip van de documentatie, zorgvuldig op te slaan om misbruik te voorkomen, en (ii) de inhoud van de Software niet aan derden bekend te maken en werknemers die toegang hebben tot de Software te verplichten de bestaande geheimhoudingsverplichtingen en gebruiksbeperkingen na te leven.

35.7. Leverancier verleent Opdrachtgever het herroepbare recht om de aan Opdrachtgever overgedragen gebruiksrechten opnieuw aan derden over te dragen. Indien de Klant de Software samen met een apparaat heeft aangeschaft, is de Klant alleen gerechtigd de Software samen met dit apparaat aan derden over te dragen. De Klant zal een schriftelijke overeenkomst sluiten met de derde partij op grond waarvan de derde partij de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zal nakomen. Indien de Klant de Software aan een derde in licentie geeft, is de Klant verantwoordelijk voor de naleving van alle exportvereisten en zal hij de Leverancier in dit verband vrijwaren.

36. Meervoudige of netwerklicentie

36.1. Om de Software gelijktijdig op meerdere apparaten of werkstations te kunnen gebruiken, moet de Klant een meervoudige licentie hebben. Om een meervoudige licentie te verkrijgen, moet de Leverancier een enkele licentie verstrekken, naast een schriftelijke bevestiging van het aantal toegestane reproducties dat de Klant mag maken op basis van de Software die onder de enkele licentie is gelicentieerd.

36.2. Bij een meervoudige licentie wordt de Klant het enkele, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht verleend om het in de schriftelijke bevestiging vermelde aantal reproducties van de Software te maken. De Klant is ook gemachtigd om de gemaakte reproducties te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen betreffende individuele licenties en om ze voor gebruik in licentie te geven aan derden.

36.3. Het gebruik van de Software op meerdere apparaten is het gebruik van de Software binnen hetzelfde netwerk op meerdere werkstations waarop geen kopieën van de Software worden aangemaakt (netwerklicentie). De regels voor meervoudige licenties zijn van overeenkomstige toepassing op netwerklicenties. Het aantal werkstations waarvoor toestemming is verleend, komt overeen met het aantal reproducties waarvoor toestemming is verleend.

36.4. De Klant zal zich houden aan de reproductie-instructies die hem door de Leverancier samen met de meervoudige licentie worden toegezonden. De Klant zal een register bijhouden van de locatie van alle kopieën en deze op verzoek aan de Leverancier overleggen. De Klant zal alle alfanumerieke of andere codes van de gegevensdragers ongewijzigd overbrengen op alle kopieën.

37. Onbeperkte licentie

37.1. Om de Software op een onbeperkt aantal apparaten of werkstations tegelijk te kunnen gebruiken, moet de Klant een onbeperkte licentie hebben. Om een onbeperkte licentie te verkrijgen, moet de Leverancier een enkele licentie verstrekken, naast een schriftelijke bevestiging dat hij een onbeperkte licentie verleent.

37.2. Onder een onbeperkte licentie wordt de Klant het eenvoudige, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht verleend om een onbeperkt aantal reproducties van de Software te maken, zonder beperking in de tijd. De Klant is ook gemachtigd om de gemaakte reproducties te gebruiken in overeenstemming met de regels betreffende individuele licenties en om ze voor gebruik in licentie te geven aan derden.

37.3. De Klant zal zich houden aan de reproductie-instructies die hem door de Leverancier in samenhang met de onbeperkte licentie worden toegezonden. De Klant zal de locatie van alle reproducties bijhouden en deze op verzoek aan de Leverancier overleggen. De Klant zal alle alfanumerieke of andere codes van de gegevensdragers ongewijzigd overbrengen op alle kopieën.

38. Demo software

38.1. De demo-software wordt verleend voor tijdelijk en beperkt gebruik overeenkomstig de voorwaarden van de demo-softwarelicentie. Buiten dit tijdelijke en beperkte gebruik is het gebruik van de demo-software niet toegestaan.

38.2. Voor zover wettelijk toegestaan, is elke garantie voor de demosoftware uitgesloten, behalve in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, letsel aan leven, lichaam en gezondheid en in geval van opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid door de Leverancier.

39. Ingenieurs software

39.1. De Klant mag zijn eigen programma's of gegevens (hierna: "Klanttoepassingen"), die met behulp van de technische software zijn gemaakt, zonder licentievergoeding reproduceren, gebruiken of in licentie geven aan derden.

39.2. Indien tijdens het tussen partijen overeengekomen beoogde gebruik van de engineeringsoftware delen van de engineeringsoftware in de Klantenapplicaties worden opgenomen, geldt het recht tot verveelvoudiging zonder licentievergoeding eveneens voor deze delen van de engineeringsoftware. De klant is niet gerechtigd delen van de technische software op andere wijze te extraheren.

39.3. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, zijn alle aansprakelijkheids- of garantieaanspraken van Opdrachtgever jegens Leverancier uitdrukkelijk uitgesloten.

40. Uitvoerende software

40.1. Indien Opdrachtgever Klantapplicaties (onder meer door middel van engineeringsoftware) in de Executieve Software integreert, dient Opdrachtgever voorafgaand aan elke installatie of andere verveelvoudiging van Klant Klantapplicaties, die de Executieve Software of delen daarvan bevatten, of die Opdrachtgever verbindt met een kopie van zijn Klantapplicaties, een licentie te verwerven in overeenstemming met het overeengekomen gebruiksdoel en de geldige catalogus van de Leverancier.

40.2. Indien Cliënt de bedoelde Klantapplicaties aan derden in licentie geeft, geldt voor de daarbij behorende uitvoerende programmatuur het navolgende: Cliënt zal het gebruik van de Programmatuur geheel staken, alle op zijn apparatuur en entiteiten geïnstalleerde exemplaren verwijderen en alle zich op andere informatiedragers bevindende exemplaren wissen of op verzoek van Leverancier aan Leverancier retourneren, tenzij Cliënt rechtens gehouden is tot een langere bewaartermijn. Elk gebruik van dergelijke opgeslagen kopieën is verboden.

40.3. Dit artikel verleent geen enkel recht om delen van de uitvoerende software te extraheren.

40.4. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, zijn alle aansprakelijkheids- of garantieaanspraken van Opdrachtgever jegens Leverancier uitdrukkelijk uitgesloten.

41. Open source software

41.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, is dit artikel 41 van toepassing op alle gevallen van licentiëring van de open source software aan de Klant of in het geval dat de Software componenten van de open source software bevat. In het laatste geval is artikel 41 alleen van toepassing op het deel van de open source softwarecomponenten.

41.2 Ten aanzien van de openbronsoftware en van de openbronsoftware afgeleide software prevaleren steeds de licentievoorwaarden die op de openbronsoftware van toepassing zijn. Leverancier zal cliënt in kennis stellen van het gebruik van de open source software en cliënt toegang verlenen tot de betreffende licentievoorwaarden.

41.3. Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle claims en kosten die Leverancier maakt als gevolg van het gebruik van de open source software, tenzij dit verboden is door de licentievoorwaarden.

41.4. De Klant mag de openbronsoftware alleen gebruiken, verspreiden, reproduceren en wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van de openbronsoftwarelicentie. Indien de licentievoorwaarden van de openbronsoftware niet anders bepalen, wordt een rechtstreekse contract- en licentieverhouding gesloten tussen (i) de klant en/of de eindklant enerzijds, en (ii) de oorspronkelijke licentiegever anderzijds.

41.5 Het is Cliënt zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Leverancier ten strengste verboden om de door Leverancier gemaakte Programmatuur, of software van derden die geen open source software is, te integreren met open source software of van open source software afgeleide software.

41.6. Behoudens voor zover in de algemene voorwaarden anders is bepaald, maar onverminderd eventuele andere bepalingen in de licentievoorwaarden van de open source software, is elke vordering ter zake van een gebrek of aansprakelijkheid van cliënt jegens leverancier ter zake van de open source software of de van de open source software afgeleide software uitdrukkelijk uitgesloten.

42. Software van derden

42.1. Tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden, is dit artikel 42 van toepassing op alle gevallen van licentiëring van de Software van Derden.

42.2 Ten aanzien van de Software van Derden en van de Software van Derden afgeleide software prevaleren steeds de licentievoorwaarden die op de Software van Derden van toepassing zijn.

42.3. De leverancier zal het bestaan en de licentievoorwaarden van de software van derden in de documentatie vermelden en de licentievoorwaarden van de software van derden ter beschikking stellen.

42.4. Leverancier draagt hierbij aan cliënt alle garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheidsclaims over die door de fabrikant van de software van derden aan leverancier kunnen worden overgedragen.

42.5. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald en onverminderd artikel 42.4, is iedere aanspraak ter zake van een gebrek of aansprakelijkheid van cliënt jegens leverancier ter zake van programmatuur van derden of van die programmatuur afgeleide programmatuur, uitdrukkelijk uitgesloten.

43. Bezoldiging, duur, beëindiging

43.1. De vergoeding, de duur en het type licentie worden in het contract overeengekomen.

43.2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, betaalt Cliënt de vergoeding vooraf aan Leverancier.

43.3. Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, wordt de enkele licentie als bedoeld in artikel 35, de meervoudige licentie als bedoeld in artikel 36 en de onbeperkte licentie als bedoeld in artikel 37 voor onbepaalde tijd verleend.

44. Ondersteuning en onderhoud van de software

44.1. Alle ondersteuning in verband met de Software, ongeacht of het gaat om preventief of correctief onderhoud, of enig recht op patches, updates of upgrades, zal afzonderlijk worden geregeld in een software-ondersteunings- en onderhoudsovereenkomst.

44.2. Voor zover partijen geen overeenkomst inzake ondersteuning en onderhoud van programmatuur hebben gesloten, zal Leverancier voor zijn Diensten (advisering, ontwikkeling van programmatuur, etc.) door Cliënt worden vergoed op basis van tijdsbasis.

45. Aansprakelijkheid voor gebreken

45.1. De Klant is vertrouwd met de in licentie gegeven Software.

45.2. De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

46. Software audit

46.1. Leverancier is gerechtigd om het gebruik van de Software door Cliënt te controleren ("Audit"), mits Leverancier dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk kennis geeft van de Audit.

46.2. Dergelijke audits vinden plaats tijdens de normale werkuren van de Klant, niet meer dan eenmaal per jaar en gedurende maximaal twee werkdagen. De Klant heeft het recht de controleurs op redelijke gronden te weigeren. Alle industriële en commerciële geheimen van de Klant mogen niet openbaar worden gemaakt. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De resultaten van de audit worden vertrouwelijk behandeld en de leverancier zal de interferentie van de audit met de bedrijfsactiviteiten van de cliënt tot een minimum beperken.

46.3. De cliënt verbindt zich ertoe de leverancier tijdens de audit bij te staan, de leverancier op een redelijke wijze te ondersteunen en de leverancier voldoende toegang tot informatie te verschaffen.

46.4. Bovendien stemt de Klant ermee in alle uitstaande vergoedingen met terugwerkende kracht te betalen binnen dertig (30) dagen na schriftelijk verzoek.

46.5. In geval van niet-betaling is de Leverancier gerechtigd de licenties van de Afnemer en de desbetreffende Overeenkomst te beëindigen wegens een goede reden ten nadele van de Afnemer.

46.6. De Klant stemt ermee in dat de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor enige kosten die de Klant maakt voor bijstand tijdens de Audit.